>>[Istrumentos musicales pulsados]
Rewafu 
Liuqin 
Guqin 
Jiayeqin 
Huobus 
Dongbula 
Ruan 
Konghou 
>>[Istrumentos musicales de cuerda]
Banhu 
Matouqin 
Leiqin 
Niutuiqin 
Gaohu 
Erhu 
>>[Istrumentos musicales de banda]
Xibili 
Houguan 
Xiao
Guanzi 
Xun 
Sheng 
Huluxiao 
La flauta 
>>[Istrumentos musicales de cuerda]
Yang-chin 
>>[Lengüeta]
Kouxian 
>>[Istrumentos musicales de golpeo]
Qing 
Bianzhong 
Luo 
Gu